0907 907 236
Pon-Pia: 8:00 - 18:00

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník e-shopu (ďalej len „zákazník“). Pri nákupe  v e-shope dochádza medzi prevádzkovateľom a zákazníkom k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (zmluva uzavretá na diaľku). Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií vrátane osobných údajov zákazníka v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto zásadách spracovania a ochrany osobných údajov.

Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu:

obchodné meno: TINBYT s.r.o.

sídlo: Bajkalská 12188/5/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 48 145 980

zápis v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104070/B

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán prevádzkovateľa: Štefan Béreš - konateľ

email: info@tinbyt.sk

Tel. číslo: 0907 907 236

II. Zodpovedná osoba

Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

III. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

IV. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje  a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.

V. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

VI. Účel spracúvania osobných údajov

Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry, uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

VII. Spracovanie objednávky tovaru

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym zákazníkom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy.Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe v e-shope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu.

a) Newsletter: zasielanie noviniek a informácií prostredníctvom emailu „newsletter“ zaregistrovaným odoberateľom:

 • emailová adresa

b) Registračný formulár: zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný zákazník má možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno, priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • emailová adresa
 • heslo

c) Kontaktný formulár: prostredníctvom kontaktného formulára môže zákazník rýchlejšie kontaktovať prevádzkovateľa e-shopu a urýchliť tak vybavenie svojej požiadavky. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • emailová adresa

d) Zľavové kupóny: zákazník má možnosť získať zľavový kupón

 • meno príjemcu
 • email príjemcu
 • vaše meno
 • váš email
 • šablónová poukážka
 • suma

e) Formulár na odstúpenie od zmluvy: formulár na odstúpenie od zmluvy

 • meno
 • priezvisko
 • emailová adresa
 • adresa
 • telefónne číslo
 • IBAN

f) Spotrebiteľská súťaž: účel spracovania osobných údajov je spotrebiteľská súťaž prostredníctvom sociálnych sietí:

 • identifikačné údaje
 • kontaktné údaje

g) Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:

 • pomoc s dokončením vašej objednávky
 • podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
 • získanie ďalších potrebných informácií

VIII. Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6 ods. 1 písm. a) Váš súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania priameho marketingu

Článok 6 ods. 1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, nakoľko pri objednávke tovaru (predzmluvný vzťah) najčastejšie dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (uzavretej na diaľku medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a dotknutou osobou, a s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.), dochádza tak k spracúvaniu osobných údajov zákazníka bez súhlasu zákazníka.

Článok 6 ods. 1 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na plnenie účelu fakturácie, evidencie účtovných dokladov a ďalších nevyhnutných s tým súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa internetového obchodu pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.

Článok 6 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

IX. Okruh dotknutých osôb

Zákazníci e-shopu (návštevníci webovej stránky)

X. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies, scripts a pixels:

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels  je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

Cookies sa delia:

 • Technické alebo funkčné cookies – Zabezpečujú správne fungovanie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.
 • Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
 • Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
 • Ako kontrolovať súbory cookies:
 • Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
 • Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies: - Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa https://www.tinbyt.sk

XI. Ako dlho osobné údaje spracovávame? Poskytovanie informácií tretej strane

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho  z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

XII. Príjemca osobných údajov

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS notifikácia príjemcovi zásielky)
 • PaletExpress, s.r.o. ( Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS notifikácia príjemcovi zásielky)
 • Geis SK s.r.o. ( Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS notifikácia príjemcovi zásielky)
 • SDS - Smart Delivery Service SK, s.r.o. ( Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, SMS notifikácia príjemcovi zásielky )
 • ČSOB WebPay ( zabezpečenie on-line platby na internete )

XIII. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

b) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c) Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

e) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

f) Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

g) Právo namietať

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa, prosím, na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

h) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

XIV. Ako môžete naplniť svoje práva?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

a) Emailom: info@tinbyt.sk

b) Poštou na adresu: TINBYT s.r.o., Budovateľská 75, 080 01 Prešov

c) Elektronicky kliknutím na nasledovné odkazy:

 • žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv
 • namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

  XV. Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa TINBYT s.r.o.?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať. 

XVI. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu info@tinbyt.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu: TINBYT s.r.o., Budovateľská 75, 080 01 Prešov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na webovom sídle dňa 01/04/2024.

Zásady používania cookies

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.